Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Emisné limity


Emisné kontroly vozidiel so zážihovým (benzínovým) motorom bez katalyzátora alebo s neriadeným katalyzátorom
Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého motora vozidla neprekračuje ustanovené emisné limity.
 1. Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 2. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú pre voľnobeh:
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972: CO ≤ 6,0 %, HC ≤ 2 000 ppm,
 • Pre vozidlá prihlásené do 31. decembra 1985: CO ≤ 4,5 %, HC ≤ 2000 ppm,
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1986: CO ≤ 3,5 % , HC ≤ 800 ppm.
 

Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom
(napr. vozidlo s riadeným katalyzátorovým systémom - RKAT)

Pri emisnej kontrole sa overuje či, objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého CO, nespálených uhľovodíkov (HC) a hodnota „lambda“ pri otáčkách (voľnobežných a zvýšených voľnobežných) nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom neprekračujú ustanovené hodnoty:
 1. Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 2. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú 
              pre voľnobežné otáčky:
 • CO ≤ 0,5 % (CO ≤ 0,3 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002)
 • HC ≤ 100 ppm
      pre zvýšené voľnobežné otáčky (rozsah 2 500 min -1 až 3 000 min -1)
 • CO ≤ 0,3 % (CO ≤ 0,2 % pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002)
 • hodnota lambda ? musí byť v rozsahu 1 ± 0,03

Pozn.
 • Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.
 • Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.
 • Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn.


Emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavených palubným diagnostickým systémom OBD
Emisná kontrola vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom vybavených systémom palubnej diagnostiky (OBD) a prihlásených do evidencie od 1.1.2005 je zhodná s emisnou kontrolou vozidiel vybavených RKAT a je rozšírená o kontrolu nasledovných častí:

 • prítomnosť a funkciu MI indikátora systému OBD (pri zapnutí zapaľovania sa musí kontrolka na prístrojovej doske rozsvietiť a po naštartovaní musí zhasnúť),
 • kontrola chybovej pamäte systému OBD – aby bol výsledok emisnej kontroly úspešný nesmie byť v pamäti chýb OBD zapísaná žiadna chyba s kódom P0xxx.
 • stav Readinesscode - prostredníctvom komunikačného zariadenia sa načíta stav hodnotenia testov systémov OBD:
   • palivový systém,
   • vynechávanie zapaľovania,
   • spätné odvádzanie spalín,
   • ohrev lambda sond,
   • lambda sondy,
   • klimatizačné zariadenie,
   • sekundárny vzduch,
   • odvzdušnenie nádrže,
   • ohrev katalyzátora,
   • katalyzátor.
 
Výsledok je binárne číslo napr. v tvare „00100001000“. V prípade, že vo výsledku Readinesscode sa nachádza binárna „1“, na vozidle sa musí skontrolovať aj riadenie prípravy zmesi prostredníctvom detailnej kontroly lambda sond. V prípade stavu „00000000000“ sa kontrola nevykonáva.

V prípade, že vozidlo má dostupný signál z lambda sond a štandardne vyhotovenie lambda sond (skoková, širokopásmová) na vozidle už nie sú merané exhaláty v režime voľnobežných otáčok.

Analyzátor výfukových plynov komunikuje s vozidlom cez štandardizovanú diagnostickú zásuvku, ktorá sa nachádza vo vozidle.
 
 
Emisné kontroly vozidiel so vznetovým (dieselovým) motorom
Pri emisnej kontrole sa overuje či, emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť) ne prekračuje emisné limity určené hodnoty. Meranie sa vykonáva metódou voľnej akcelerácie.
 1. Emisné limity sú určené výrobcom vozidla (motora).
 2. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú:
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979:
  Dmax≤ 4,0 m-1
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s preplňovaným vznetovým motorom (turbo):
  Dmax 3,0 m-1
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. januára 1980 s nepreplňovaným vznetovým motorom:
  Dmax 2,5 m-1
 • Pre vozidlá prihlásené do evidencie od 1. júla 2008:
  Dmax≤ 1,5 m-1 
   

<< späť na EK
novinky